سفارش نهایی
ترتیب مدت تبلیغات نرخ تبلیغات محل تبلیغات میزان تخفیف مجموع صورتحساب
1 31 روزه 100/000 تومان باکس کناری سایت تخفیف ندارد 100/000 تومان