دکتر ظفر معصومی

دکتر ظفر معصومی

بیمارستان: مرکز تصویربرداری پزشکی نور
امتیاز کسب شده: رتبه ای داده نشده است.
تخصص ها
  • متخصص رادیولوژی و سونوگرافی